AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

www.redeacampa.org

I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, www.redeacampa.org, (en diante, Sitio web) osténtaa: Asociación socio-cultural Acampa, provista de CIF: G70513007 e email de contacto: secretaria@redeacampa.org

II. TÉRMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O obxecto das condicións: O Sitio Web

O obxecto das presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) é regular o acceso e a utilización do Sitio web. Para os efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio web: a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en diante, Servizos).

Rede Acampa se reserva a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio web e dos Contidos e Servizos que nel puidesen estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento Rede Acampa poida interromper, desactivar e/o cancelar calquera destes elementos que se integran no Sitio web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio web polo Usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder gozar diso, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que houber contratado o Usuario.

A utilización dalgún dos Contidos ou Servizos do Sitio web poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.

O Usuario

O acceso, a navegación e uso do Sitio web, confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario lelas cada vez que visite o Sitio web.

O Sitio web de Rede Acampa proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • Un uso da información, Contidos e/o Servizos e datos ofrecidos por Rede Acampa sen que sexa contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio web.
  • A veracidade e licitud das informacións achegadas polo Usuario nos formularios estendidos por Rede Acampa para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a Rede Acampa acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/o contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

O mero acceso a este Sitio web non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre Rede Acampa e o Usuario.

Sempre no respecto da lexislación vixente, este Sitio web de Rede Acampa diríxese a todas as persoas, sen importar a súa idade, que poidan acceder e/o navegar polas páxinas do Sitio web.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Rede Acampa non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio web, nin dos Contidos ou Servizos. Rede Acampa fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio web, con todo, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este Sitio web non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro.

Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio web, estea libre de erro ou cause un dano ao sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Rede Acampa será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

Rede Acampa tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer.

IV. POLÍTICA DE LIGAZÓNS

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro, distinto, sitio web ao Sitio web de Rede Acampa deberá saber que:

Non se permite a reprodución —total ou parcialmente— de ningún dos Contidos e/o Servizos do Sitio web sen autorización expresa de Rede Acampa.

Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio web de Rede Acampa, nin sobre os Contidos e/o Servizos do mesmo.

A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se estableza devandito hiperenlace non conterá ningún elemento, deste Sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Rede Acampa.

O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre Rede Acampa e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación de Rede Acampa dos contidos, servizos e/o actividades ofrecidas no devandito sitio web, e viceversa.

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Rede Acampa por si ou como parte cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso etc.)/ etc.). Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta ao dispor, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Rede Acampa.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de Rede Acampa. Poderá visualizar os elementos do Sitio web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, exclusivamente, para o seu uso persoal. O Usuario, con todo, non poderá suprimir, alterar, ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que calquera dos Contidos do Sitio web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Rede Acampa a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

Rede Acampa se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio web e Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e Rede Acampa rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/o á aplicación destas Condicións as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria someténdose aos xuíces e tribunais que correspondan conforme a dereito.